Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/qa.rccelta.desarrollo.systems/httpdocs/releases/build-375/web/app/themes/rccelta/app/Modules/Sponsors/DTO/SponsorPost.php on line 52
Información institucional, organizativa e de planificación - RC Celta
Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Información institucional, organizativa e de planificación

Información institucional, organizativa e de planificación.

Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

1. Normativa aplicable

A normativa aplicable á sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D., é:

 • Real Decreto Lexislativo 1/2010 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, así como posteriores leis que introducen modificacións á mesma..
 • Real Decreto 1251/1999, do 16 de xullo sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
 • Real Decreto Lexislativo 1514/07 do 16 de novembro polo que se aproba o Plan Xeral Contable, as modificacións recollidas no RD 1159/2010 do 17 de setembro e RD 602/2016 do 2 de decembro.
 • Orde 27 de xuño de 2000 pola que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás sociedades anónimas deportivas, en todo o que non contraveña ao Real Decreto Lexislativo 1514/07, do 16 de novembro.
 • Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte estatal.
 • Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia.
 • Real Decreto 177/1981, do 16 de xaneiro, sobre clubes e federacións deportivas.
 • Código de Comercio.
 • Demais normativa aplicable a un Club/ SAD profesional (en concreto o Regulamento de Control Económico dos Clubs e Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas á LNFP e os acordos de Comisión Paritaria do Consello Superior de Deportes e a liga Nacional de Futbol Profesional na que se aproba o novo modelo de Memoria das Contas Anuais dos Clubs e Sociedades Anónimas Deportivas afiliados á liga Nacional de Futbol Profesional
 • Normativa de Protección de Datos Persoais (LOPD): Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal..
 • Directiva 95/46/CE do parlamento europeo e do consello do 24 de outubro de 1995 relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
 • Lei 19/2007, do 11 de xullo, contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no Deporte.
 • Lei 19/2014, do 29 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
 • Lei 10/2010 do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo
 • Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, do Código penal.
 • Regulamento interno do Real Club Celta de Vigo S.A.D.  Estatutos sociais e Regulamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Art. 6 do Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte).
 • Normativas internacionais. ISO 9001, UNE 19601, ISO 14001

2. Estrutura organizativa

O Grupo por dentro

Para o Grupo RC Celta as persoas que o conforman son o principal activo, mantendo un firme compromiso co emprego de calidade baseado en condicións de igualdade de oportunidades, independentemente do sexo, idade ou outras circunstancias. Desde o Grupo RC Celta se aposta e traballa activamente pola aliñación da súa estratexia e obxectivos, co desenvolvemento e a profesionalización das persoas que conforman o seu equipo humano, a través da motivación e a formación continua.

3. Planes e programas

Os focos de actuación

A nivel operativo, a sociedade traballa cun Plan estratéxico centrado en tres focos de actuación, que son os seguintes:

1

Capitalización da sociedade

2

Plan de investimentos estratéxicos:

 • Investimentos en xogadores.
 • Construcción da nova Cidade Deportiva.
 • Implantación Data Warehouse, de cara a conter todos os datos necesarios e/ ou útiles para utilizalos no futuro para extraer información de cara o enfoque dos negocios e a accións de marketing,…
 • Consolidación de A Sede como Business Center.
 • Optimizar na medida do posible, a confortabilidade do Estadio Abanca Balaidos, na actualidade en situación de remodelación por parte do Concello de Vigo.

3

Posicionamiento e globalización da marca RC Celta

O plan estratéxico da sociedade

Debido a que se trata dunha Sociedade Anónima Deportiva, a maior parte dos investimentos realizados están localizados na compra de xogadores, activos para a empresa que unidos aos que se xeran na propia “canteira”, a cal é unha referencia tanto en España como en Europa, permiten manter e incrementar o valor da sociedade.

Ademais dos xogadores, nestes momentos, o plan estratéxico de investimentos da sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. esta focalizado en tres obxectivos

A SEDE COMO BUSINESS CENTER

Destináronse máis de 7 millóns de euros á compra e rehabilitación do edificio situado na rúa do Príncipe, e actual sede social e fiscal da sociedade, coñecido como A Sede, no que hai en funcionamento diferentes negocios non relacionados directamente coa actividade da sociedade, como son Restaurante, Clínica Médica, Tenda  Multimarca, Salón de Eventos, Gastrobar e Residencia para categorías inferiores.

CIDADE DEPORTIVA

Para o que con data 18 de xaneiro de 2018, asínase un acordo entre a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Parroquia de Pereiras (Mos) e a sociedade polo que se regulan as bases da operación de adquisición en avinza no marco dun procedemento expropiatorio sobre a leira “Montes de Pereiras” para o desenvolvemento dun complexo deportivo e comercial por parte da sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D

ESTADIO ABANCA BALAÍDOS

Optimizar, na medida do posible, a confortabilidad do Estadio de futbol Abanca Balaidos, na actualidade en situación de remodelación por parte do Concello de Vigo.

DIXITALIZACIÓN

A sociedade debido os importantes investimentos en proxectos de dixitalización, asi como de revisión e optimización de procesos, o que permitiu que durante o confinamento por COVID-19 manteramos de forma eficiente unha operativa de teletraballo e cuidar a saúde do persoal. Continuando nesa linea a sociedade esta traballando nun  proxecto para o desenvolvemento dunha plataforma de Ecommerce que permita o seu crecemento e expansión internacional.

Moito mais cun equipo de fútbol

A sociedade traballa orientada a creación de valor e basase nos seguintes pilares fundamentais:

 • Excelencia empresarial, para o que incide na orientación ao cliente, á xestion de procesos, a mellora continua, … implementando diferentes sistemas de Calidades baixo o estándar UNE EN ISO 9001:2015, para a area Corporativa e o Departamento de Seguridade e Instalacións certificados pola entidade de acreditación AENOR.
 • Responsabilidade social e ética empresarial no mundo dos negocios, polo que se formula voluntariamente o Estado de Información No Financieira do Grupo RCCelta co obxectivo de promover a transparencia con respecto a actividades do grupo e a sustentabilidade. E implementase o sistema de xestion de Compliance Penal baixo o estándar UNE 19601:2017.
 • Optimizar a xestión de recursos e residuos o que diferencia á sociedades da competencia e reforza de maneira positiva a imaxe ante a sociedade en xeral. A sociedade integra o medio ambiente o medio ambiente na xestion global da mesma, para iso implanta o sistema de xestion ambiental conforme á Norma ISO 14001:2015.
 • Tras a crise provocada polo COVID-19, a sociedade puxo en marcha medidas para afrontar a volta á normalidade aportando valor nos procesos de continuidade do negocio, implementando boas practicas na xestion dos riscos derivados do COVID-19 baixo o estándar Protocolo fronte ao COVID-19. E xerando confianza entre todos os colectivos (clientes, traballadores e sociedade en xeral).

4. Datos de contacto

As nosas canles de contacto

A través do teléfono 986 110 900, das seguintes direccións asede@rccelta.es e escoitamos@rccelta.es ou en Calle Príncipe, 44 CP: 36202 Vigo poden poñerse en contacto co Real Club Celta de Vigo, S.A.D.; Fundación Celta de Vigo e Afouteza e Corazón, S.L.U.

5. Estado de información Non Financieira

Máxima transparencia

O Grupo RC Celta intenta mostrar de forma transparente aquela información que non só afecta ao modelo de negocio, senon que explica a creación de valor social do Grupo. A nosa intención é informar sobre:

Cuestións ambientais

En relación á identificación e avaliación dos efectos que o Grupo RC Celta produce na contorna ambiental no que se atopa.

Cuestións sociais e de persoal

Para o Grupo RC Celta as persoas que o conforman son o principal activo,  mantendo un firme compromiso con o emprego de calidade.

Respeto aos dereitos humanos

No Grupo RC Celta, identifícase e defende todos e cada un dos principios recollidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos de Nacións Unidas.

Lucha contra a corrupción e o soborno

Aliñado cos valores de honestidade, xustiza, integridade e transparencia, o Grupo RC Celta mantén unha política de tolerancia cero fronte a calquera tipo de corrupción.

Por iso o Consello de Administración de Real Club Celta de Vigo, S.A.D., formula de forma voluntaria o Estado de Información Non Financeira do Grupo RC Celta.

6. Memoria deportiva

Análisis da tempada 2019/2020

Este breve resumo da tempada 2019/2020 que rematou cun sufrimento inesperado, pero de forma satisfactoria, xa que RCCelta disfruta da súa novena campaña consecutiva en Primeira División, un hito que soamente outros sete equipos lograron.

Como celtistas podemos sentirnos orgullosos de hitos como:

 • Once xogadores formados nas nosas categorías inferiores vestiron a camiseta do primeiro equipo.
 • Ata once xogadores galegos disputaron minutos en primeira división.
 • O Celta B logrou certificar a súa presencia por octava tempada consecutiva na categoría de bronce do futbol español.
 • Disfrutamos do mellor Xuvenil División de Honor coa histórica clasificación para a Youth League.

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RC Celta caracterízase pola especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece ao Grupo RC Celta

Certificados

No Grupo  RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade,  medioambiente…

Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos