Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/qa.rccelta.desarrollo.systems/httpdocs/releases/build-382/web/app/themes/rccelta/app/Modules/Sponsors/DTO/SponsorPost.php on line 52
Información económica, orzamentaria e estatística - RC Celta
Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Información económica, orzamentaria e estatística

Información económica, orzamentaria e estatística

O Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

1. Cuentas anuais e informe de auditoría a 30 de xunio de 2020

Principais magnitudes

A tempada 2019/2020 vén marcada por unha pandemia sanitaria cuxo impacto económico non ten precedente a nivel mundial en xeral e en particular en España con caídas do PIB descoñecidas ata o de agora, … no que todos os sectores da económica víronse afectados, as empresas acolléronse a ERTE´ s,
A sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D., puido xestionar a nivel económico e financeiro esta situación mellorando de forma contundente os beneficios previstos e asumindo un compromiso social con todos os traballadores ata a finalización da tempada 2019/2020 sen utilizar ningún expediente de regulación de emprego. Sendo as principais magnitudes:

Resultados
+10

Millóns de euros de resultado neto positivo

Patrimonio neto
+100

Millóns de euros de patrimonio neto

Inversións
+135

Millóns de euros nos últimos 5 anos

Ingresos
+107

Millóns de euros de ingresos totais


2. Liquidación do Orzamento da tempada 2019/2020

Durante a tempada 2019/2020 a sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. continuou traballando duramente na súa área económica e financeira coa intención de manter a tendencia positiva das pasadas tempadas.


3. Estados Financieiros Intermedios a 31 de decembro de 2019

Informe de revisión

Os datos amosados comprenden a fecha ata o 31 de decembro de 2019

Activo total
186.179

Miles €

Patrimonio neto total
95.816

Miles €

Resultado
5.927

Miles €

Ingresos totais
58.179

Miles €


4. Presuposto da tempada 2020/2021

Os números da seguinte campaña

Importe neto
60

Millones de euros

Amortización de inmobilizado
+18

Millóns de euros

Resultados por traspaso de xogadores
+7

Millóns de euros

Gastos de persoal
+42

Millóns de euros

Outros gastos de explotación
+9

Millóns de euros


5. Outros indicadores da tempada 2019/2020

Información contable

1

Data de depósito no Rexistro Mercantil das últimas Contas Anuais.

As contas anuais da tempada 2019/2020 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 15 de xaneiro de 2021.
As contas anuais da tempada 2018/2019 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 26 de decembro de 2019.


2

Data de entrega ao Consello Superior de Deportes (CSD) das últimas Contas Anuais.

As contas anuais da tempada 2019/2020 deben enviarse ao Consello Superior de Deportes antes do depósito das mesmas no Rexistro Mercantil de Pontevedra.
As contas anuais da tempada 2018/2019 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 22 de novembro de 2019.


3

Data de envío á LNFP das Contas Anuais e restante información económico-financeira de obrigado envío. Palabras desconocidas Copiar

Con data 13 de novembro de 2020 remitiuse á LNFP.

Informe de procedementos acordados de Débedas con Clubes ao 30 de xuño de 2020,

Informe de procedementos acordados de Débedas con Empregados ao 30 de xuño de 2020,

Informe de procedementos acordados de Débedas coas Administracións Públicas ao 30 de xuño de 2020,

Informe de procedementos acordados de Cuantificación do Efecto do COVID-19,

Informe de procedementos acordados do Indicador do Punto de Equilibrio ao 30 de xuño de 2020,
Informe de procedementos acordados de Gastos Asociados ao Primeiro Persoal ao 30 de xuño de 2020,
Informe de procedementos acordados da cociente de Débeda Neta en relación cos ingresos relevantes ao 30 de xuño de 2020,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 30 de xuño de 2020,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) da tempada 2020/2021 ao peche do mercado de verán (06 de outubro de 2020),

Informe de procedementos acordados sobre recadación por despachos de billetes e abonos da tempada 2019/2020.
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN102 Ingresos por comercialización, patrocinio e publicidade para a tempada 2020/2021.


4

Punto de Equilibrio

Segundo defínese polo Regulamento de Control Económico da LNFP (diferenza entre Ingresos Relevantes e Gastos Relevantes nunha tempada) e os indicadores que o compoñen (Art 12 LNFP).

Ver Informe de procedimientos acordados del indicador punto de equilibrio de RCCelta a 30 de junio de 2020.Indicadores económico-financeiros

1

Indicador Autonomía Financeira

A continuación móstrase un gráfico da progresión deste indicador ao longo das tempadas (os últimos 5 anos).

2

Indicador Retribucións totais

da primeira plantilla/presuposto total do club.


4

Importe invertido en xogadores

da plantilla / Ingresos relevantes da última tempada.

Información sobre ingresos e gastos

1

Desglose dos Ingresos Relevantes (Anexo I.7 RLFP).

Detalle dos ingresos relevantes a 30/06/2020. Correspondese co desglose reflexado no apartado A do Cálculo do Punto de Equilibrio.


2

Detalle dos Gastos Relevantes (Anexo I.8 RLFP).

Detalle dos gastos relevantes a 30/06/2020. Correspondese co detalle reflexado no apartado B do Cálculo d0 Punto de Equilibrio.


3

Detalle dos Gastos Asociados a primeira plantilla (art. 12 RLFP)

A continuación móstrase un gráfico do cociente de gastos asociados a primeira plantilla.

Ver o informe de Procedementos Acordados do indicador gastos asociados a primeira plantilla ao 30 de xuño de 2020.


6. Convenios e contratos con administracións públicas

Listado de convenios e contratos

Con data 22 de outubro de 2019 subscríbese un contrato de patrocinio coa Fundación Deporte  Galego, co obxecto principal de promover a prevención e sensibilización fronte á violencia de xénero en espazos deportivos por importe de 60.000 euros.
Con data 17 de xullo de 2019 subscríbese un contrato de cesión en exclusiva con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos dereitos dos partidos da Tempada 2019/20 do Celta  B no campionato nacional de Liga de Segunda División  B, incluídos os partidos de fase de permanencia e na fase de ascenso. O importe do devandito contrato ascende a 60.000 euros, no caso de quedar entre os oito primeiros equipos clasificados incrementarase a cantidade en 3.000 euros. Se se disposta a fase de ascenso a segunda división A incrementásese a cantidade en 7.000 euros.

Con data 08 de agosto de 2019 subscríbese un acordo de cesión con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos partidos correspondentes a  XXIV edición do Memorial  Quinocho. O importe do devandito acordo ascende a 10.000 euros.
RC Celta ten subscritos os seguintes convenios con entidades públicas ou baixo control público:

 • Concesión administrativa das Instalacións Municipais correspondentes ao Estadio de Abanca Balaídos, Barreiro e á Cidade Deportiva da Madroa, subscrito con data 30 de xaneiro de 2009 polo cal se ceden as anteriores instalacións ata o día 16 de maio de 2034.

7. Subvenciones e axudas públicas

 • A sociedade, na tempada 2019/2020, tramitou subvencións de explotación por importe de 884.425,75 euros, logrando un importe de 569.046,93 euros, sendo o detalle:
  • 370.358,30 euros dunha subvención da Real Federacion Española de Futbol relativa o programa de canteira con valores,
  • 192.727,90 euros de subvencions de LaLiga en concepto de axuda ao mantemento correctivo/evolutivo, asi como o mantemento preventivo nas instalacions deportivas, e
  • 5.960,73 euros dunha subvencion da Xunta de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.
 • RC Celta recibiu uhna axuda para a realización de proyectos de aforro e eficiencia enerxética no sector servicios, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, referido a sustitución de iluminación no Estadio Abanca Balaidos, sendo o importe da inversión de 542.551,50 euros e o importe da axuda concedida de 44.865,86 euros.
 • RC Celta recibiu unha subvención concedida pola Xunta de Galicia, na tempada 2018/19, por importe de 6.101,68 euros.
 • RC Celta non recibiu subvenciones de entidades públicas na tempada 2017/18.
 • RC Celta recibiu unha subvención concedida pola Secretaria Xeral para o Deporte, na tempada 2016/17, por importe de 5.531,14 euros

8. Patrocinadores y provedores

Proveedores/acreedores más relevantes

Sen ter en consideración a adquisición de xogadores (entidades deportivas e axencias de intermediación), a relación dos cinco provedores/acredores mais relevantes da sociedade, ao longo da tempada 2019/2020, son:

san-jose-constructora
Logotipo Adidas
ACS España Servicios de Charter Aereo logotipo

9. Política de calidade

A importancia da calidade

O Grupo RC Celta consciente da importancia da calidade á hora de satisfacer as necesidades dos seus usuarios e outras partes interesadas, dispón aprobar unha Política de Calidade que alcanza aos servizos de Xestión das instalacións e a seguridade para todas as actividades, así como o adecuado mantemento e conservación destas; no marco dun Sistema de Xestión da Calidade efectivo e eficiente.

As directrices xerais

 • Lograr o recoñecemento da sociedade no ámbito futbolístico nacional na actividade de mantemento e conservación de instalacións e xestión da seguridade física.
 • Ser un referente no sector, a nivel nacional, en Mantemento e Conservación de instalacións, así como na Xestión de Seguridade.
 • Lograr plena satisfacción dos nosos clientes, proporcionándolles servizos e produtos acordes cos requisitos, necesidades, expectativas e especificacións establecidas.
 • Lograr a plena satisfacción do persoal da organización conseguindo as condicións de traballo idóneas para o desenvolvemento da actividade.
 • Implantación da mellora continua como norma de conduta.
 • Dotar de medios e recursos necesarios para o seu logo.
 • Superar as expectativas dos clientes en relación ao servizo e produto solicitado.

10. Beneficios fiscais de colaborar coa Fundación


Donativos, donacións e aportacións deducibles

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): os contribuíntes do
IRPF terán dereito a deducir da cota íntegra do seu IRPF o resultado de aplicar ao conxunto de donativos, doazóns e achegas con dereito a dedución (base dedución). See the following document for further information.

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RC Celta caracterízase pola especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece ao Grupo RC Celta

Certificados

No Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…
Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos