Imágen genérica de cabecera RC Celta

Comprometidos co Medio Ambiente

A Dirección do Grupo RC Celta consciente da importancia da calidade e o medio ambiente á hora de satisfacer as necesidades e expectativas das súas partes interesadas ha incluído na súa estratexia empresarial devanditos requisitos, abordando a implantación dun sistema de xestión de calidade e medio ambiente nos seus centros de traballo, eficaz e adecuado ás necesidades e expectativas das partes interesadas, logrando a plena satisfacción de todas as partes interesadas, a protección do medio ambiente, a prevención da contaminación e a mellora na prestación do servizo.

1. Política de Calidade, Medio Ambiente e Prevención

O alcance da nosa política medioambiental

A Dirección comprométese á mellora continua do sistema de xestión e as actividades e servizos prestados, a protección do medio ambiente, incluída a prevención da contaminación, e o cumprimento dos requisitos de aplicación incluíndo as normas ou lexislación vixente, así como soster e incrementar a satisfacción das partes interesadas.

Calidade

A xestión da seguridade e a xestión, conservación e mantemento das instalacións deportivas e sede social.

Medio Ambiente e prevención de riscos laborais

A participación en competicións deportivas de carácter profesional da modalidade deportiva de futbol, a promoción do deporte base e desenvolvemento de actividades deportivas de xogo regulamentario e asociadas cos equipos deportivos, as actividades asociadas á dinamización e disciplina do club, restauración e cafetería, residencia xuvenil, clínica deportiva, tenda física e online, xestión de eventos e actos deportivos e actividades administrativas

Directrices xerais

A Dirección comprométese á mellora continua do sistema de xestión e as actividades e servizos prestados, a eliminar os perigos e reducir os riscos para a seguridade e saúde, á protección do medio ambiente incluída a prevención da contaminación, e ao cumprimento dos requisitos de aplicación incluíndo as normas ou lexislación vixente, así como soster e incrementar a satisfacción das partes interesadas.

 

As directrices xerais que establece para garantir o devandito compromiso son as seguintes:

 • Asumir a responsabilidade e rendición de contas coa eficacia do sistema.
 • Aliñar os obxectivos de mellora establecidos coa estratexia do Grupo RC CELTA, o seu contexto e os procesos de negocio.
 • Proporcionar os recursos necesarios para a xestión e mellora continua.
 • Lograr o recoñecemento da sociedade no ámbito futbolístico nacional sendo un referente no sector.
 • Lograr a plena satisfacción da clientela e das persoas usuarias proporcionándolles servizos acordes cos requisitos, necesidades, expectativas e especificacións establecidas.
 • Lograr a plena satisfacción do persoal da organización e persoal que actúe no seu nome conseguindo as condicións de traballo idóneas para o desenvolvemento da actividade.
 • Cumprir con todos os requisitos legais e regulamentarios aplicables, así como os requisitos que o Grupo RCCelta subscriba.
 • Implantar, desenvolver, manter e velar pola mellora continua da eficacia do noso sistema de xestión da calidade e medioambiente, para obter o recoñecemento da clientela, persoas usuarias e partes interesadas e a mellora continua
 • Protexer o medio ambiente e reducir os impactos ambientais que as actividades e servizos prestados poidan causar ao medio ambiente, traballando na prevención, a redución e eliminación de calquera tipo de contaminación, así como na minimización a produción de residuos e consumos.
 • Comunicar á totalidade dos nosos grupos de interese e a sociedad en xeral das nosas actuacións en materia de mellora.
 • Integrar aos nosos provedores e subcontratistas no compromiso da calidade e o respecto polo medio ambiente.
 • A disposición de persoas cualificadas para as funcións que desempeñan, garantindo a formación ao persoal do Grupo RC CELTA nos temas que poidan mellorar o seu servizo á clientela.

A innovación, o traballo en equipo, a orientación á clientela, escóitaa activa, a protección do medio ambiente son os valores nos que nos baseamos para a prestación e mellorar dos nosos servizos.

A política de calidade e medioambiente será comunicada formalmente a todos os grupos de interese e será obxecto de revisión anual para asegurar a súa adecuación ao propósito, contexto e estratexia do Servizo.

Para a consecución dos nosos obxectivos é fundamental a colaboración de todo o persoal do Grupo RC Celta que contará en todo momento co apoio da Dirección. A Dirección comprométese a desenvolver as directrices que en materia de calidade e medioambiente que se fixan nesta Política e que así mesmo nos proporcionan un marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos de calidade e medio ambiente.

2. Informe de Desempeño Ambiental

O Grupo RC Celta está conformado por

O Grupo RC Celta dedícase ao desenvolvemento de negocios vinculados ao mundo do futbol, cuxa actividade se centra na participación en competicións de carácter deportivo, en promover o deporte basee e en xeral, outros negocios vinculados ao mundo do futbol (como son as tendas de venda polo miúdo de produtos vinculados ao deporte e artigos multimarca).

Ademais, o Grupo desenvolve outras actividades a través de negocios non relacionados co mundo deportivo, como é o caso do ámbito sanitario a través da clínica médica ou o ámbito da educación a través de cursos de formación e capacitación en valores sociais. Realiza tamén actividade como patrocinador do deporte en xeral, arrendatario de espazos para eventos e explotación compartida de negocios de restauración.

O Grupo RC Celta quere liderar o recoñecemento na xestión ambiental e o compromiso coa mellora continua, minimizando os consumos e residuos xerados nas actividades e servizos levados a cabo nos seus centros de traballo con maior impacto ambiental e propiciando o uso de materiais reutilizables e reciclables. Para iso, no ano 2020 procedeu a implantar un Sistema de Xestión Ambiental en base á norma UNE EN- ISO 14001 para a totalidade dos seus centros:

A Sede

Instalacións de A Madroa

Estadio de Abanca Balaídos

Campo de Barreiro

Integrando no seu plan estratéxico o seu compromiso ambiental co cumprimento das disposicións legais de aplicación, a prevención da contaminación e a mellora continua.

O obxecto do presente informe é facilitar ás nosas partes interesadas información relativa a noso desempeño ambiental, fomentando a súa participación activa na mellora continua directamente nos centros de traballo do Grupo ou a través da canle “ Escoitamos” e esperar delas a súa participación e compromiso.

Coa implantación do Sistema de Xestión Ambiental desexamos demostrar o noso respecto co entorno no que desenvolvemos as nosas actividades e servizos, minimizando o impacto asociado ás mesmas mediante un rigoroso control dos nosos aspectos desde unha perspectiva do ciclo de vida e o permanente impulso da mellora continua do noso comportamento ambiental. Para iso, habemos:

 • Definido, implantado e posto ao dispor de todas as partes interesadas (páxina web e instalacións) nosa Política de Calidade e Medio Ambiente onde se reflicte o compromiso da Dirección e de toda a Organización coa protección do medio ambiente e a prevención da contaminación.
  Establecidos os nosos obxectivos de mellora ambiental a tres anos no marco da nosa política, obxectivos aliñados co propósito do Grupo, as necesidades e expectativas das partes interesadas e os aspectos ambientais cun maior impacto ambiental.
  Identificado todos os aspectos ambientais asociados ás actividades e servizos prestados, tanto os asociados á nosa Organización como aos nosos provedores e colaboradores e persoas usuarias dos nosos servizos.
  Establecido medidas de control operacional para o persoal e os provedores/colaboradores e arrendatarios que desempeñen a súa actividade nos nosos centros para minimizar os impactos ambientais asociados aos aspectos ambientais máis significativos.
  Definido accións de mellora ambiental relacionadas co noso contexto, as necesidades e expectativas das partes interesadas e os aspectos ambientais, priorizando as mesmas segundo estratexia e capacidade do Grupo. De forma que a nosa prioridade é a minimización do consumo enerxético xerado na actividade deportiva, a redución na xeración de residuos de papel e cartón e envases plásticos en todas as nosas actividades e a difusión e sensibilización a todas as partes interesadas das diferentes accións de mellora levadas a cabo polo Grupo segundo directrices e recomendacións LaLiga e a mellora do seu comportamento ambiental, desenvolvendo accións específicas como:
  A instalación de fontes de auga en Sede Central, Balaidos e A Madroa.
  O obsequio a cada persoa que conforma o Grupo RCCelta cunha botella de aceiro inoxidable personalizada e indicacións comportamento ambiental.
  A ampliación do contrato de adhesión con Ecoembes para a xestión de residuos de papel e cartón e envases plásticos a Campo Barreiro.
  A eliminación de facturas/albarás de provedores en soporte papel.
  O cambio de luminarias por leds en Balaidos.
  Inclusión de suxerencias/comentarios ambientais na canle Escoitamos.
  Habilitar na nosa páxina web unha área ambiental para difundir a nosa política, obxectivos e accións de mellora, incluíndo recomendacións ás partes interesadas e información sobe noso desempeño ambiental.
  Doazón de material deportivo e mobiliario a outros Club/Equipos Deportivos.
  Comunicamos a todos os nosos provedores o noso compromiso ambiental e solicitamos a súa aceptación para manter as relacións contractuais e a adhesión ás boas prácticas ambientais.
  Definimos requisitos xerais e específicos para a adquisición de produtos e servizos a nivel Grupo e requirido a súa implantación polos nosos arrendatarios.
  Difundimos recomendacións e indicacións ás persoas usuarias para minimizar o impacto ambiental das súas actividades fóra das nosas instalacións.
  Identificamos e avaliamos o cumprimento de todos os requisitos legais de aplicación e emprendido todas as accións necesarias para asegurar o seu cumprimento.
  Identificamos as situacións de emerxencia ambiental, definido medidas preventivas e de actuación en caso de ocorrencia e definimos como avaliar a súa eficacia; difundindo ditas accións entre o noso persoal, provedores/colaboradores e arrendatarios.
  Definimos indicadores ambientais para avaliar noso desempeño ambiental e o comportamento dos nosos aspectos ambientais, resultados que publicaremos á finalización da tempada.

3. Proveedores e arrendatarios

Requisitos ambientais

Toda empresa/particular debe establecer requisitos ambientais nas súas compras e contratacións. Inclúense na presente Guía os requisitos establecidos polo Grupo RC Celta para a adquisición dos seus produtos e servizos, incluídos os seus arrendatarios.

Na medida dos posible, recoméndase incluír devanditos requisitos nas compras e contratacións de toda parte interesado.


Requsitos de compras e contratacións

1

Cero papel administrativos

como requisito indispensable
3

Adhesión de todos os proveedores

ao manual de boas prácticas ambientais do RC Celta.
5

Priorizar a compra

de produtos de material reciclado, reciclable, biodegradables e que xeren os mínimos residuos.
7

En igualdade de condicións

técnicas e económicas priorizarase a compra de provedores con certificación ambiental.
2

Adhesión dos requisitos ambientais

de todos os provedores do RC CELTA.
4

Priorizar

a compra de productos de cercanía
6

Comprar evitando o exceso

de envoltorios e envases dun tamaño que permita reducir a producción de residuos de envases.

4. Recomendacións para usuarios e clientes

Guía de boas prácticas

Actualmente, a sociedade está preocupada por asegurar a sustentabilidade ás xeracións futuras. O Grupo RC Celta está comprometido coa xestión ambiental e a mellora continua, e quere implantar accións que aseguren dita sustentabilidade e minimice o impacto ambiental das súas actividades e servizos durante todo o ciclo de vida.

Para iso, é moi importante a participación da totalidade da clientela e persoas usuarias dos servizos do Grupo, tanto nas instalacións do Grupo como fóra delas, indicámosche no presente documento prácticas ambientais que debes aplicar nas nosas instalacións e que podes aplicar na túa día a día, prácticas que nos axudarán a todos para garantir un mundo máis sostible.

Recicla os teus medicamentos

cartel-clínica

5. Iniciativas realizadas polo Grupo RC Celta

Colaboración Ecoembes

O 4 de febreiro de 2019, o Grupo RC Celta formalizaba a súa alianza con Ecoembes a través da Fundación Celta, para promover os valores da reciclaxe e a sustentabilidade no medioambiente entre os seus canteiráns e entre a afección.

Ademais, coa colocación de contedores no estadio, incentivouse a reciclaxe de envases lixeiros no estadio Abanca Balaídos – chegando a 1.886 toneladas de residuos reciclados nestes contedores.

Máis aló do estadio, tamén se promoveron estes contedores de reciclaxe de residuos en todas as súas instalacións, coa Sede e A Madroa.

Para medir o rendemento desta iniciativa, estableceuse unha métrica denominada “Taxa de xeración de residuos” – cuxo valor establece cantos residuos depositáronse nos contedores amarelos en proporción ao aforo total de todos os partidos xogados no Estadio Abanca Balaidos. O resultado da tempada 19-20 foi de 2.000 gramos reciclados por persoa. Rubén Blanco, protagonista da campaña de reciclaxe.

Donación asientos - Reforma Rio

Unha vez finalizada a reforma da bancada de Río en xuño 2019, o Grupo RC Celta optou por doar as butacas antigas a varios clubs para a súa reutilización.

Esta iniciativa baseouse fundamentalmente en axudar a clubs máis modestos para que puidesen reformar as súas instalacións e evitar a xeración de máis residuos plásticos.

As máis de 3.700 butacas doadas foron a parar a numerosas entidades deportivas de Galicia, pero tamén en todo o ámbito nacional. De feito, o caso máis soado foi o de Ou.D. Alhama, un humilde club de fútbol aragonés que se trasladou a Vigo para recoller estas butacas e reformar as súas instalacións deportivas sen custo.

#CEROPLÁSTICOS

Co obxectivo de reducir o consumo de plástico en todas as súas instalacións, o Grupo RC Celta instalou o 1 de febreiro de 2020 fontes de auga para todas as persoas que conforman o Grupo – incentivando a redución de consumo de botellos de auga de 33 cl envasadas.

Ademais, para evitar o uso de vasos de plástico entregáronse a todas as personas que traballan no Grupo termos reutilizables personalizados, adaptados a estas fontes.

Calculouse que o consumo total anual nas instalacións da Sede era dunhas 18.725 botellas de auga envasadas de 33 cl. Tras poñer en funcionamento as fontes, conseguiuse recortar o consumo de 6.240 unidades de botellas de auga de 33 cl a xuño de 2020.

En decembro de 2022, a Fundación Celta entregou a 225 canteiráns botellas personalizadas reutilizables co mesmo fin, reducindo así o consumo de botellas de plástico nas instalacións de adestramento de A Madroa. Se instalou ademáis unha terceira fonte de auga, situada nun punto de paso dos canteiráns, para facilitar a utilización destas botellas.

Donación asientos - Reforma Marcador e Fondo

Dous anos máis tarde, o Grupo RC Celta volvería repetir a mesma acción que levou a cabo en 2019 por mor da reforma das bancadas de Marcador e Fondo do Estadio de Abanca Balaídos.
Durante o mes de xuño de 2021 doáronse 3.062 butacas co mesmo obxectivo de minimizar a xeración de residuos plásticos.

Os beneficiarios desta doazón foron 24 entidades que transmitiron ao club solicitudes directas para brindarlle unha segunda vida a estas butacas.

A NOSA RECONQUISTA renace cunha alternativa de consumo sostible

Nova vida para A Nosa Reconquista , aquela inesquecible xuntanza entre celtismo e equipo que acabou nunha explosión hai dous anos, en 2019, a afección enbarcouse co club nesta campaña na que celtismo, equipo e cidade uníronse cunha forza imparable cun obxectivo común: escapar dun descenso que parecía inevitable.
Ninguén esquecerá xamais a remontada contra o Vilarreal, con aquel cero a dous no descanso que deixaba ao RC Celta moi lonxe da salvación. Aí xurdiron as bágoas de Iago, que percorreron a espiña dorsal do celtismo. Aí naceron as primeiras imaxes, aquel recibimento, aquela remontada, dun mar de sensacións que quedarán para sempre no recordo.
Coincidindo co segundo aniversario desta campaña, o club lanza unha edición limitada de bolsas confeccionadas coas lonas utilizadas na Nosa Reconquista, aqueles lienzos de esperanza que chearon a cidade durante dous meses.
O club quere demostrar con esta acción que é posible dar unha segunda vida a todos eses soportes publicitarios que se utilizan en campañas moi curtas no tempo. Trátase dunha alternativa de consumo sostible e economía circular, en colaboración con SINdesperdicio, empresa de economía circular e solidaria especializada na reutilización de materiais. É ademais unha iniciativa en favor da inclusión socio-laboral promovida por Emaús Fundación Social, ao ser etiquetadas por persoas en risco de exclusión social.

Proxecto Reciclos

A Fundación Celta en colaboración con Ecoembes implantou o proxecto Reciclos na Cidade Deportiva A Madroa. O 4 de xaneiro de 2022 instalouse unha máquina de reciclaxe de envases. Ao 30 de xuño 2022 os datos que nos reporta a máquina son dun total de 667 envases reciclados entre botellas e latas.

Compra de maquinaria de mantemento de campos sostible

Co fin de reducir a contaminación atmosférica e acústica, ademais do custo do uso da máquina que pasa de ser de gasolina a unha carga de batería, o club investiu nunha segadora eléctrica.
En abril de 2023 o club adquire un vehículo de transporte eléctrico. Isto facilita as tarefas de mantemento para o persoal da Cidade Deportiva Afouteza, permitindo cargar ata 450kgs. Este vehículo caracterízase pola súa polivalencia xa que está preparado para asistir en todas as tarefas que ocupa o día a día do noso persoal de campo, xa sexan propios de mantemento, servizo de seguridade, transporte de cargas, apoio en eventos, servizos de limpeza ou outros. A súa condición de eléctrico tamén nos axuda manternos fieis ao noso compromiso co coidado do medio ambiente.

Autobuses nos partidos como local

O Real Club Celta de Vigo costea ata 14 autobuses en cada partido para reducir o uso dos vehículos particulares para acoder aos partidos en Abanca Balaídos, o que supón unha reducción das emisións de CO2

INICIATIVAS DE CONCIENCIACIÓN

O 27 de novembro 2021 realizouse a primeira actividade externa/taller da Escola Fundación Celta Genuine. O seu obxectivo foi o coidado e sensibilización sobre o medio ambiente.

Unha ruta cos nenos, nenas e familias da Escola Fundación Celta Genuine máis os xogadores e xogadoras da Fundación Celta Integra polo paseo do Río Lagares. Por grupos, fóronse recollendo os residuos atopados polo camiño co obxectivo de computar a cantidade recollida ao final.

Previa á ruta realizamos unha charla de concienciación sobre o medio ambiente impartida por persoal de Ecoembes na sala de prensa do estadio ABANCA Balaidos.

Entre nenos, nenas e familias da Escola Fundación Celta Genuine máis xogadores e xogadoras da Fundación Celta Integra, a asistencia foi de 50 participantes.

No mes de decembro de 2021 realizouse a plantación de 50 árbores autóctonas na Cidade Deportiva Afouteza por parte das persoas que conforman o Grupo, patrocinadores e persoas abonadas. No vídeo a continuación:

INICIATIVAS DE CONCIENCIACIÓN

28 de abril 2022 O Xuvenil B dentro do programa Denominación de Orixe Celta realizou a súa actividade solidaria da tempada 21/22 recollendo lixo na praia de Meda (Teis).

26 de marzo 2022 Alevín A – un gol=unha árbore. Plantáronse 100 árbores (un por cada gol que levaban ata a data na liga de F8), bidueiros e carballos. Acabaron a liga e a copa con 150 goles.

04 de xaneiro 2023 O Cadete B acudiu á praia de Samil para realizar unha recollida de residuos, fomentando boas prácticas de reciclaxe e educación ambiental. Formáronse equipos de tres entre o equipo e cada un recollía un tipo de residuo: papel, vidro, plástico ou orgánico.

Uso responsable de acreditación de partido

Os partidos disputados no estadio Abanca Balaídos son eventos que congregan a decenas de profesionais, tanto do RC Celta como externos, que cobren e dan apoio ao espectáculo que se celebra. Co fin de identificarse nas instalacións todos os traballadores empregan acreditacións de papel inseridos en sobres de plástico enganchados en acolladores, algúns deles sendo permanentes pero a maioría de único uso.
Pola suxestión interna dun empregado, colocáronse tres contedores na porta de acceso de persoal para que se depositen as acreditacións de único uso, co obxectivo de empregalos de novo nos seguintes partidos e reducir así o consumo de plásticos. Desde implantación, o 19 de marzo nun partido celebrado entre o Celta B e o CD Badaxoz, recolléronse 230 plásticos e 233 acolladores (lanyards) nun total de 15 partidos (10 partidos do primeiro equipo, e 5 partidos do Celta B).

Ademais, esta tempada pechouse un acordo co provedor que máis empregados destina aos partidos (aproximadamente 70 persoas) para que os seus traballadores reciban un pack plástico + lanyards no primeiro partido e que este sexa reciclado en todos os partidos, sendo só necesario substituír o papel de acreditación do seu interior.

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

Grupo RC Celta caracterízase por a especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece o Grupo RC Celta

Certificados

En o Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…

 

 

Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma de a excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos