Imágen genérica de cabecera RC Celta

Os valores do Grupo RC Celta

Os valores básicos que guían a actividade do Grupo son: HONESTIDADE, XUSTIZA e INTEGRIDADE.

Sendo os principios básicos

  • Estrito cumprimento da Lei e da Normativa Interna,
  • Máximo respecto, equidade e dignidade no trato a todas as persoas que conforman o Grupo (incluindo plantilla deportiva), colaboradores, as persoas aboadas, provedores, competencia e demais terceiras partes vinculadas co Grupo
  • Compromiso coa saúde e a seguridade,
  • Transparencia, obxectividade e profesionalidade no desenvolvemento de todas as súas actividades e das relacións con todos os grupos de interese,
  • Intimidade, protección de datos e información confidencial, e
  • Fomento da actividade deportiva cos máis altos estándares de profesionalidade.

1. As normas

As normas de conduta do Grupo RC Celta

1

Manual de Prevención de Riscos Penais

No que se detallan os principios de xestión e prevención de delitos do Grupo e a estrutura e funcións do Comité de Cumprimento. Para poder inscribirse na liga Nacional de Futbol Profesional (LALIGA) é necesario con carácter anual un informe de auditoría de Compliance. Para máis información consultar  a nosa Política de Compliance
2

Código de Conduta e Ética Profesional

No que se detallan os valores e principios do Grupo e que constitúen a referencia básica da conduta que deben seguir tódalas persoas que conforman o Grupo e colaboradores do Grupo. Ditas condutas faranse considerando, non só ao persoal, senón tamén a colaboradores, persoas aboadas, patrocinadores, competencia, provedores e terceiras partes vinculadas co Grupo. Ver documentación
3

Política Anticorrupción

Na que se determinan as medidas necesarias para previr, detectar e sancionar os actos fraudulentos e a utilización dos medios do Grupo, en proveito económico ou doutra índole, das persoas que conforman o Grupo ( incluindo plantilla deportiva e dirección) ou membros do Órgano de Administración de leste. Ver mais
4

Política de Atencións e Agasallos

Na que se determinan as medidas necesarias para previr, detectar e sancionar os actos fraudulentos e a utilización das funcións e do Grupo, en proveito económico ou doutra índole, das persoas que conforman o Grupo ( incluindo plantilla deportiva e dirección), colaboradores, ou membros do Órgano de Administración deste. Ver mais
5

Política de Prevención de Conflitos de Interés

Na que se determina como evitar a realización de calquera actuación por parte das persoas que conforman o Grupo (icluindo plantilla deportiva e direccion), colaboradores ou membros do Órgano de Administración do Grupo que poida interferir co exercicio independente da actividade deste, ben sexa por investimento, interese, asociación ou outras vías ou modalidades. Ver mais
6

Política de Privacidade e Confidencialidade

Na que se establecen os requisitos baixo os cales, cada unha das persoas que conforman o Grupo debe tratar a información orixinada no ámbito deste, protexendo dita información, así como evitando a súa divulgación non autorizada a terceiros, que puidese pór en risco o cumprimento dos obxectivos do Grupo.  Ver mais
7

Política de Seguridade en materia de Protección de Datos

Na que se establecen as obrigacións e o procedemento a seguir polo persoal do Grupo que manexa datos de carácter persoal, no desenvolvemento da súa actividade diaria, así como concienciar aos mesmos da súa importancia.
8

Protocolo para a prevención e erradicación do acoso

No que se detallan as directrices, o procedemento, as ferramentas e mecanismos para xestionar os diferentes tipos de investigacións en caso de denuncia por acoso ( acoso laboral ou mobbing, acoso sexual, acoso por razón de sexo e cyberacoso), así como o réxime sancionador. Ver mais

Establécese unha caixa de correos de denuncias de acoso, xestionado polo Comité de Prevención do Acoso a través do cal todas as persoas integrantes do Grupo poden reportar denuncias relacionadas co acoso. A caixa de correos é denunciaacoso@rccelta.es

Así mesmo, o Manual de Prevención de Riscos Penais, o Código Ético e os procedementos e políticas do Grupo Celta establecen unha serie de pautas de actuación e de control coa finalidade de mitigar riscos potenciais de comisión de delitos, xa sexa internamente como por terceiras persoas colaboradoras.

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RCCelta caracterízase por a especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece ao Grupo RC Celta

Certificados

No Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…

 

Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto a nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos