Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Índice de transparencia de los clubes de fútbol | INFUT

Un club transparente

O Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

Transparency International España desenvolveu a Terceira Edición do Índice de Transparencia dos Clubs de Futbol (INFUT 2019), co que se pretende avaliar o nivel de transparencia dos clubs de futbol/ SAD´ s e impulsar e propiciar o aumento da información que se ofrece á cidadanía e á sociedade no seu conxunto.

Con data 10 de agosto de 2020 publícanse os resultados do devandito índice, no que se pon de manifesto o compromiso de RC Celta coa transparencia.

RANKING

Avaliáronse os 42 clubs e sociedades anónimas deportivas que compoñen a Primeira e Segunda División, a través de  un procedemento de avaliación con base en 48 indicadores , agrupados en cinco áreas de transparencia.

En o   INFUT avalíanse 48 Indicadores, agrupados no seguintes cinco áreas de transparencia:

A. Información sobre o club

Información sobre os órganos directivos e o persoal

1

Perfil profesional y biográficos del presidente/Consejo de Administración y/o equipo directivo

2

Direccións electrónicas xenéricas das distintas seccións ou departamentos do Club, así como os datos xerais de contacto do club (teléfono/s, dirección/s de correo electrónico e sede social).

A través do teléfono 986 110 900 ou das seguintes direccións asede@rccelta.es ou escoitamos@rccelta.es ou en Rúa Príncipe, 44 CP:36202 Vigo poden poñerse en contacto con Real Club Celta de Vigo, S.A.D.; Fundación Celta de Vigo; Afouteza e Corazón, S.L.U. e Galicia Sport 360, S.L.U.
3

Publícanse os acordos da Xunta Xeral de Accionistas da sociedade así como os acordos tomados pola Xunta Directiva e mantéñense actualizados de forma periódica.

Os acordos da Xunta Xeral de Accionistas da sociedade detállense aquí
4

Publícase de forma detallada un organigrama actualizado (representación gráfica) que permita identificar os responsables das diferentes áreas.

A estructura organizativa está reflexada no seguiente ligazón.

Marco legal, estructura organizativa e patrimonio do Club.

5

Publícase a normativa legal, institucional e estatutaria a cumprir co Club.

A normativa aplicable ao RC Celta é:
 • Lei 10/1990, de 15 de octubre, do deporte estatal.
 • Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia.
 • Real Decreto 177/1981, do 16 de xaneiro, sobre clubes e federacións deportivas.
 • Real Decreto 1251/1999, do 16 de xullo sobre sociedades anónimas deportivas.
 • Demáis normativa aplicable a un Club/SAD profesional (Estatutos, Reglamento Xeral e Código Disciplinario da RFEF, Estatutos Sociais, Reglamento Xeral e Normas para a elaboración de orzamentos da LFP, a cal consta nas páxinas oficiais dos respectivos organismos).
 • Reglamento interno do Real Club Celta de Vigo S.A.D. Reglamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Art. 6 do Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Reglamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte.

6

Existe e publícase un Código Ético ou de boas practicas e/ou comportamentos deportivos por parte do Club.

O código ético ou de boas prácticas e as políticas internas do Grupo está reflectido no seguinte ligazón.

Os principios básicos que guían a actividade do Grupo son: HONESTIDADE, XUSTIZA e INTEGRIDADE. Sendo os principios básicos:

Estrito cumprimento da Lei e da Normativa Interna,
Máximo respecto, equidade e dignidade no trato a todas as persoas que integran o Grupo ( incluindo á plantilla deportiva), persoas colaboradoras e aboadas, provedores, competidores e  terceiras  persoas vinculadas co Grupo
Compromiso coa saúde e a seguridade,
Transparencia, obxectividade e profesionalidade no desenvolvemento de todas as súas actividades e das relacións con todos os grupos de interese,
Intimidade, protección de datos e información confidencial, e
Fomento da actividade deportiva cos máis altos estándares de profesionalidade.

Todo o relativo á loita contra a corrupción e o suborno na tempada 2020/2021 menciónase no punto 6 do Estado de Información Non Financeira.


7

Existe e publícase o Regulamento de Réxime interno do Club

Si, no punto relativo a normativa legal, institucional e estatutaria a cumprir co club.

8

Infórmase de que o club conta cun comité ético ou cun compliance officer

No indicador 6 destes Indicadores, sobre Código Ético ou de boas prácticas e/ou comportamentos deportivos por parte do club indícase que o órgano encargado de poñer en marcha os diferentes controis e requisitos establecidos, é o Comité de Cumprimento que, ademais, garante a formación de todos os destinatarios do manual e dos principios éticos e políticas establecidas polo Grupo RC Celta para mitigar os riscos penais identificados.

Devandito Comité de Cumprimento está composto por 2 membros que representan un Vicepresidente e o Director de Instalacións e Seguridade. Os membros do Comité de Cumprimento deberán actuar con independencia e honradez para acometer as funcións encomendadas. Así mesmo, velasen pola confidencialidade da información que manexen na execución das súas funcións.


9

Infórmase se o Club atópase, ou non, en situación de concurso de acredores, ou de pre-concurso ou situación similar

O Club non se atopa en situación de concurso de acreedores ou de preconcurso ou situación similar.

10

Especifícanse os datos básicos dos distintos equipos de futbol existentes (profesionais, xuvenís, infantís, femininos, …) e no seu caso, de divisións ou seccións doutros equipos

A información está reflectida nas seguintes ligazóns:

11

Inventario dos bens

(mobles e inmobles).
As instalacións cedidas en uso polo Concello de Vigo son: Estadio Abanca Balaidos, Estadio de Barreiro e as Instalacións deportivas de A Madroa

Ciudad Deportiva Afouteza

Instalacións nas que entrena o Primeiro Equipo e o Celta B. Na tempada 2021/2022 o Celta B entrenaba na Madroa.

Edificio A Sede (Rúa Príncipe)

Encóntrase a Dirección Xeral, Dirección Corporativa e Dirección doutras áreas, xunto coa Clínica RC Celta e a Tenda RC Celta.

Estadio de Abanca Balaídos

Instalacións nas que xoga o Primeiro Equipo e ademais atópase a Oficina de Abonados, Tenda RC Celta, Museo e Mantemento das Instalacións.

Estadio de Barreiro

Instalacións nas que xoga o equipo filial, Celta B e o Celta C

Instalacións deportivas de A Madroa

Instalacións nas que entrenan o Celta C e as Categorías Inferiores do RC Celta.

B. Relacións co accionariado, persoas aboadas, afección e público xeral

12

Implantouse un portal (ou sección especifica) de transparencia na web do Club.

O club implantou unha sección específica para fomentar a transparencia, na cal nos atopamos.
13

Existe un buscador interno claramente visible na páxina web.

A páxina web conta cun buscador interno claramente visible na parte superior dereita da web corporativa.
14

Pódese ver na portada de inicio o Mapa da web do club.

Pódese ver na portada da páxina web o mapa da mesma.
15

A páxina web contén unha caixa de correos ou canle de denuncias específico para que accionariado, persoas aboadas, afección e sociedad en xeral poidan poñer en coñecemento do club eventuais incumprimentos legais, regulamentarios, estatutarios ou do código ético.

A caixa de correos de atención ao cliente, denominado, Escoitamos, que se atopa no seguinte ligazón.

Información e atención ao accionariado, as persoas que conforman o Grupo e ao público en xeral

16

Contémplase na web un espazo reservado para accionistas do Club.

O club dispón dun espazo para accionistas dipoñible en accionistas@rccelta.es e para persoas aboadas dispoñible no ligazón
17

Ofrécense e/ou imparten cursos de formación para que as persoas que conforman o Grupo ( incluindo plantilla deportiva e dirección) coñezan as obrigacións legais que lles afectan no desenvolvemento da súa actividade.

No Grupo RC Celta, a formación constitúe unha das liñas básicas e estratéxicas da súa política de xestión de persoas que materializa o compromiso do grupo respecto á mellora continua da profesionalización e a motivación do seu equipo humano.

Os empregad@s do Grupo RCCelta realizaron formacións para cubrir os seguintes obxectivos establecidos desde a dirección do Grupo:

 1. Internacionalización,
 2. Dixitalización,
 3. Analítica de Datos, e
 4. Capacitación.

Englobándose a formación recibida polo persoal nas seguintes materias:

 1. Prevención de Riscos Laborais ( PRL) (todo o personal),
 2. Compliance (todo o personal),
 3. Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD) (todo o personal),
 4. Plan de Emerxencia (todo o personal),
 5. Cursos de actualización profesional, e

Cursos de capacitación e preparación para desempeño dos obxectivos do Grupo.

A maiores realízase formación especifica en integridade e apostas e en sensibilización ambiental.

Todo o relativo a formación facilítase no punto 4.5 do Estado de Información Non Financeira.

18

Publícase unha listaxe das Penas de afección relacionadas co Club e os seus datos básicos.

Todo o relativo a Penas atópase no seguinte ligazón.
19

Contémplase na web do Club un espazo reservado para recibir suxerencias ou peticións das Penas e/ou asociacións de afección.

RC Celta realiza o tratamento das suxerencias a través da caixa de correos de atención ao cliente, denominado, Escoitamos, e onde se atende calquera suxerencia, sexa ou non persoa aboada ou peñista. A caixa de correos de suxerencias atópase no seguinte ligazón.
20

Publícase o catálogo básico das actividades do club, así como as sedes dos seus servizos e equipamentos.

As actividades básicas detállanse a continuación:

Participación en competicións deportivas de carácter profesional, da modalidade deportiva de futbol, atópase nas seguintes ligazóns: https://www.rccelta.es/gl/equipos/primeiro-equipo/ no caso do primeiro equipo e https://www.rccelta.es/gl/equipos/celta- b/ para o Celta B y https://rccelta.es/equipos/celta-c-gran-pena/ para o Celta C.
Promoción do deporte base e desenvolvemento de actividades deportivas (campus, escolas, clinics, etc.), atópanse na web baixo o epígrafe das actividades organizadas pola Fundación https://www.rccelta.es/gl/fundacion e en https://rccelta.es/mais-celta/
Tendas RC Celta, Clínica RC Celta e Xestión de determinados espazos, atópanse nas seguintes ligazóns http://shop.rccelta.es/gl/ e https://asede.rccelta.es/gl/
As sedes dos seus servizos e equipamentos do Grupo detállanse en https://www.rccelta.es/gl/club/instalacions


21

Publícase o número de persoas asistentes habido nos distintos eventos deportivos (polo menos os das distintas competicións oficiais) celebrados nos campos, recintos e instalacións do Club.

O número de persoas asistentes ós partidos celebrados en Abanca Balaidos na tempada 2022/2023, ata a data son:

22

Existen e publícanse os resultados de enquisas realizadas sobre satisfacción ou calidade dos servizos do Club

O Grupo RCCelta ten implantadas medidas que aseguran que as actividades e procesos que se desenvolven de maneira adecuada. De maneira paralela aos Sistemas de Calidade cos que conta o Grupo, utilízanse ferramentas específicas para medir o grao de satisfacción dos principais grupos de interese como son:

 • Enquisa de satisfacción para afección.
 • Enquisas para a medición de servizos.
 • Enquisas realizadas polas actividades da Fundación.

punto 9.2 do Estado de Información Non Financeira

Relacións coa sociedade, seguridade e posición contra a violencia

23

Publícanse as normas especificas e recomendacións do Club aos afeccionados sobre comportamentos, e contra a violencia, nas súas instalacións e recintos, así como en eventos nos que participe o Club en recintos alleos.

RC Celta facilita información á afección para previr a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte, en cada partido celebrado en Abanca Balaídos, Campo de Fútbol de Barreiro así́ como nas mesmas entradas dos partidos.

Os diferentes documentos con recomendacións á afección e normas específicas relativas á seguridade e a posición do RC Celta contra a violencia son os seguintes:

Punto 9.1 Violencia no futbol


24

Infórmase sobre a simboloxía e material non permitido (bengalas, armas, punteiros lases,etc) dentro do recinto deportivo do club.

RC Celta facilita información á afección para previr a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte, en cada partido celebrado en Abanca Balaídos, Campo de Fútbol de Barreiro así́ como nas mesmas entradas dos partidos.

Todo o relativo a simboloxía e material non permitido dentro do recinto deportivo atópase no punto anterior.


25

Publícase o Regulamento Interno do recinto deportivo visado por Laliga (art 6 RD 2023-2010 de prevención da violencia, o racismo e a intolerancia co deporte).


26

Publícase unha Memoria de Responsabilidade Social ou de Sustentabilidade do Club, ou polo menos as accións ou políticas de carácter social ou de responsabilidade social do Club.

Si, publícase o Estado de Información Non Financeira.

 

Todo o relativo a accións e/ou políticas de carácter social facilítanse no punto 7 do Estado de Información Non Financeira.


27

Infórmase sobre as relacións e/ou condicións especiais do Club respecto a as Penas e/ou asociacións de afección (reserva de entradas, espazos nos recintos, …).

As relacións e condicións do RC Celta respecto as peñas e/ou asociacións de afección atópase regulado o Reglamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D

28

Publícase o Regulamento interno do club, e/ou polo menos as medias adoptadas ou previstas fronte aos grupos potencialmente violentos ou radicais que acoden ao recinto deportivo.

As medidas adoptadas por RC Celta fronte a grupos potencialmente violentos atópanse recollidas no Reglamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D

29

Infórmase sobre a normativa en materia de venda de entradas cando o club exerce de visitante (nominativas e vendidas a través do club visitante).

No artigo 4 do Libro XII de Reglamento de Venda de Abonos e Entradas de cumprimento para todos os clubs/ SAD ́ s da LNFP indícanse as condicións para a venda de entradas en zona ou sector visitante.

Ademais, no Reglamento Interno establécense medidas de apoio ás actividades das persoas seguidoras de RC Celta nos desprazamentos do equipo.


30

Información sobre datos de presenza policial, seguridade privada nos eventos deportivos.

Non se facilita información sobre datos de presenza policial por medidas de seguridade.

Nos eventos deportivos celebrados en Abanca Balaídos e Barreiro disponse de seguridade privada.


31

Existe e publícase na web un perfil ou varios do club en redes sociais (Facebook ou similares).

RC Celta manten unha forte conectividade coa súa comunidade e mostra de iso encontramola nas multiples interaccións que se producen nas redes sociais.

Os perfís en redes sociais (Instagram, Youtube, Twitter e Facebook) están reflectidos mediante iconas na parte superior da web, contendo cada un destas iconas o acceso directo aos correspondentes perfís.

 

Ver punto 9.3 do estado de informacion no financeiro

C. Transparencia económico-financeira

Información contable

32

Publícase a data de deposito no Rexistro Mercantil de ultímalas contas anuais do Club.

As contas anuais da tempada 2021/2022 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 26 de decembro de 2022.

As contas anuais da tempada 2020/2021 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 13 de xaneiro de 2022.

As contas anuais da tempada 2019/2020 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 15 de xaneiro de 2021.

As contas anuais da tempada 2018/2019 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 26 de decembro de 2019.

33

Publícase a data de depósito no Consello Superior de Deportes (CSD) de ultímalas contas anuais do Club.

As contas anuais da tempada 2021/2022 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 11 de xaneiro de 2023.

As contas anuais da tempada 2020/2021 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 22 de decembro de 2021.

As contas anuais da tempada 2019/2020 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 21 de decembro de 2020.

As contas anuais da tempada 2018/2019 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 22 de novembro de 2019.

34

Publícase a data de envío á liga de Futbol Profesional ( Laliga) das Contas anuais e restante información económico-financeira de obrigado envío.

Con data 13 de outubro e 08 de novembro de 2021 remitiuse á LNFP:

Informe de procedementos acordados de Débedas con Clubes ao 30 de xuño de 2022,

Informe de procedementos acordados de Débedas con Empregados ao 30 de xuño de 2022,

Informe de procedementos acordados de Débedas coas Administracións Públicas ao 30 de xuño de 2022,

Informe de procedementos acordados de Operacións Financieiras ao 30 de xuño de 2022,

Informe de procedementos acordados de Cuantificacion do Efecto do COVID-19 na tempada 2021/2022, 

Informe de procedementos acordados do Indicador do Punto de Equilibrio ao 30 de xuño de 2022,
Informe de procedementos acordados de Gastos Asociados ao Primeiro Persoal ao 30 de xuño de 2022,
Informe de procedementos acordados da cociente de Débeda Neta en relación cos ingresos relevantes ao 30 de xuño de 2022,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado  MN23 (Anexo VI) ao 30 de xuño de 2022,
Informe de procedementos acordados do modelo normalizado  MN23 (Anexo VI) da tempada 2022/2023 ao peche do mercado de verán (10 de novembro de 2022),

Informe de procedementos acordados sobre recadación por despachos de billetes e abonos da tempada 2021/2022.
Modelo normalizado  MN102 Ingresos por comercialización, patrocinio e publicidade para a tempada 2022/2023, visado polos auditores.


36

Publícanse as contas anuais de entidades vinculadas, especialmente as contas e a memoria completa da Fundación do Club se a hai (se non existen entidades vinculadas, indicarase expresamente na web).

37

Publícanse o punto de equilibrio do Club, segundo defínese polo Regulamento de Control Económico de Laliga (diferenza entre Ingresos relevantes e gastos relevantes nunha tempada) e os indicadores que o compoñen (art 12 Regulamento de Laliga).

Indicadores económico-financeiros

38

Autonomía financeira: patrimonio neto/ (pasivo + patrimonio neto).

Ver imáxe inferior.

39

Relevancia económica do primeiro persoal: Retribucións totais do primeiro persoal/presuposto total do club.

Ver imaxe inferior.

40

Endebedamento do Club; débedas totais do club/ingresos relevantes (segundo o RLFP)

41

Investimentos en xogadores: importe investido en xogadores do primeiro persoal/ ingresos relevantes da última tempada.

Ver imaxe inferior

Cantidade total pagada polos servicios de axentes e intermediarios de xogadores.

Cantidade total pagada polos servicios de axentes e intermediarios de xogadores na tempada 2021/2022: 2.661 miles de euros.

Cantidade total pagada polos servicios de axentes e intermediarios de xogadores a 31 de decembro de 2022: 3.134 miles de euros.

Información sobre ingresos e gastos

42

Publícase a desagregación dos Ingresos relevantes do Club

Detalle dos ingresos relevantes a 30/06/2022. Correspóndese coa desagregación reflectida no apartado A de o Cálculo do Punto de Equilibrio.
43

Publícase o detalle dos Gastos relevantes do Club.

Detalle dos gastos relevantes a 30/06/2022. Correspóndese co detalle reflectido no apartado B do Cálculo do Punto de Equilibrio.
44

Publícase o detalle dos gastos asociados ao primeiro persoal (segundo Regulamento de Laliga).

Datos sobre endebedamento

45

Publícase desagregado o endebedamento do club ( CECSD-IV)

Publícase desagregado o endebedamento do club ( CECSD-IV):
 • Débeda coas administracións públicas:
  Débeda con Facenda Pública,
  Débeda coa Seguridade Social.
 • Débeda privada:
  Débedas con entidades de crédito,
  Outras débedas.

 

Informe de procedementos acordados do indicador ratio deuda neta en relación cos Ingresos relevantes a 30/06/2022.

Informe de Procedementos Acordados do Indicador Ratio Deuda Neta en relación cos Ingresos Relevantes a 31/12/2021

Facilítase o detalle en Débedas do Club/Ingresos relevantes (art 12 LNFP) e facilítase maior detalle nas Contas Anuais.


46

Publícase a listaxe de débedas coas administracións publicas correspondentes (art 18 Regulamento de Laliga).

47

D. Transparencia nas contrataciones e suministro

Información sobre contrataciones

48

Publícanse os importes percibidos polo club en concepto de:

 • Os traspasos, e
 • Os fichaxes realizados nas dúas ultimas tempadas

Polo menos o número de xogadores e o importe global tanto de traspasos como de fichaxes realizadas, e se participaron no seu caso, fondos de investimento nas operacións e a súa contía.

 • Os gastos por traspasos.
  • Na tempada 2021/2022, pola incorporación de 9 xogadores cedidos incorremos en 638.000 euros de gastos e pola penalización na cesión dun dos nosos xogadores a un terceiro equipo o importe ascendeu a 28.000 euros.
  • Na tempada 2020/2021, pola incorporación de 12 xogadores cedidos incorremos en 274.150,13 euros de gastos.
  • Na tempada 2019/2020, pola incorporación de 8 xogadores cedidos incorremos en 3.175.074,87 euros de gastos.
  • Na tempada 2018/2019, pola incorporación de 4 xogadores cedidos incorremos en 200.000 euros de gastos.
  • Na tempada 2017/2018 pola incorporación dun xogador cedido habemos incorrido en 200.000 euros de gasto.
  • Na tempada 2016/2017 pola incorporación de dous xogadores cedidos non incorremos en gastos, salvo os gastos de intermediación.
 • As fichaxes realizadas nas dúas últimas tempadas.
  O importe variable de xogadores doutras tempadas, débese a que, nos contratos de compra de xogadores, establécense cláusulas que obrigan á sociedade ao pago de determinadas compensacións económicas en caso de cumprimento das mesmas, sendo recoñecidas as mesmas nese momento

En ningunha das operacións realizadas participaron fondos de inversión.


49

Publícanse os importes recibidos por

A venda de xogadores, e a cesión temporal de xogadores.

Polo menos o número de xogadores e o global tanto da venda como da cesión de xogadores

Resultado pola venda de xogadores.
Neste epígrafe inclúese o resultado pola venda de xogadores na correspondente tempada xunto cos ingresos xerados en vendas anteriores por obxectivos variables alcanzados.O resultado procedente do traspaso de xogadores, así como o número de xogadores que se deron de baixa, tanto por venda como por rescisión de contrato facilítase na seguinte gráfica:

Ingresos pola cesión temporal de xogadores.
Os ingresos por cesión de xogadores, incluídos no epígrafe 5 da conta de perdas e ganancias “outros ingresos de explotación”, así como o número de xogadores cedidos facilítase na seguinte gráfica:


50

Faise público o tope salarial do persoal do club

51

Publícase o número de menores de idade con licenza ao servizo do club nos seus distintos niveis e seccións deportivas.

Ao 30 de xuño de 2022 o número de menores de idade contratados nos distintos niveis e seccións deportivas ascendían a 4.

Ao 30 de xuño de 2021 o número de menores de idade contratados nos distintos niveis e seccións deportivas ascendían a 3.

Ao 30 de xuño de 2020 o número de menores de idade contratados nos distintos niveis e seccións deportivas ascendían a 7.
Ao 30 de xuño de 2019 o número de menores de idade contratados nos distintos niveis e seccións deportivas ascendían a 7.

Información sobre suministradores de bens e servizos

52

Publícase a lista e/ou contía das operacións cos provedores, adxudicatarios e/ou contratistas máis importes do club.

En canto os acreedores, sin ter en consideracion a adquisicion de xogadores (entidades deportivas e axencias de intermediacion), a relacion dos 6 proveedores/acreedores mais relevantes o longo da tempada 2021/2022 son:

 • – Adidas España, S.A.
 • – LaLiga
 • – RFEF
 • – Viajes El Corte Ingles
 • – Constructora San Jose, S.A.
 • – Royalverd Service, S.L.U

E. Indicadores lei transparencia

Planificación y organización del Club

53

Publícase os Plans e Programas anuais e/ou plurianuais do Club (calendario da tempada).

Os Plans e Programas do Club por tempada indicanse no punto 3 de información institucional, organizativa e de planificación.

Programación de partidos Primeiro Equipo

Programación de partidos de A Canteira

54

Publícase un organigrama actualizado do club que permite identificar ás persoas responsables dos diferentes órganos, así como as súas funcións e relacións de dependencia.

Encóntrase no seguinte ligazón.

Contratos, convenios e subvencións

55

Publícase periodicamente cada un dos Contratos formalizados con calquera entidade publica (ou baixo control público) ou polo menos a relación dos mesmos con mención das partes asinantes, o seu obxecto e, no seu caso, as obrigacións económicas contraídas.

A continuación especifícanse devanditos contratos:

Ingresos por dereitos audiovisuais, no que se inclúen dereitos audiovisuais negociados entre os operadores de televisión e LaLiga por importe de 53.160.577 euros e a regularización de dereitos de retransmisión de tempadas anteriores por importe de 104.633 euros, dos dereitos audiovisuais da Copa do Rey por importe de 372.851 euros e da primeira RFEF en relación co equipo filial, coa RFEF por importe de 234.088,92 euros.

Ingresos por publicidade e comercialización, derivados de contratos ou convenios subscritos con administracións públicas:

 • Contrato de patrocinio coa Fundación Deporte Galego, de data 10 de xullo de 2021 co obxectivo principal de patrocinar os equipos galegos de alta competición, concretamente o Celta B. O importe do devandito convenio ascende a 27.798,38 euros.
 • Con data 17 de decembro de 2021, a sociedade subscribe un acordo coa Fundación Deporte Galego para a tempada 2021/2022, co obxectivo principal de patrocinar de maneira conxunta a promoción nacional e internacional de Galicia, do Ano Santo Xacobeo 2021/2022 a través do deporte. O importe do devandito convenio ascende a 37.493,99 euros.

56

Publícase a relación dos convenios subscritos con entidades públicas, con mención das partes asinantes, o seu obxecto e no seu caso as obrigacións económicas convidas.

RC Celta ten subscritos os seguintes convenios con entidades públicas ou baixo control público:
 • Concesión administrativa das Instalacións Municipais correspondentes ao Estadio de Abanca Balaídos, Barreiro e á Cidade Deportiva da Madroa, subscrito con data 30 de xaneiro de 2009 polo cal se ceden as anteriores instalacións ata o día 16 de maio de 2034.

57

Publícanse as subvencións e axudas recibidas de calquera entidade pública (ou baixo control público) con indicación do seu importe e a súa finalidade.

A continuación indicamos a listaxe das axudas:

A sociedade, na tempada 2021/2022, obtivo subvencións de explotación por un importe de 726.054,85 euros, sendo o detalle:

 

 • 352.963,06 euros dunha subvención da Real Federación Española de Futbol relativa ao programa de canteira con valores,
 • 282.000,03 euros de subvencións de LaLiga en concepto de axuda ao mantemento correctivo/evolutivo, así como ao mantemento preventivo nas instalacións deportivas,
 • 28.318,18 euros de subvencións INEGA (organismo dependente da Xunta de Galicia) para enerxías renovables térmicas (concretamente bomba de calor na cidade deportiva Afouteza),
 • 46.199,83 euros dunha subvención da Xunta de Galicia en concepto de axuda á recuperación polos efectos do COVID-19, e
 • 16.573,75 euros dunha subvención da Xunta de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.

Órganos directivos do club

58

Publícanse as retribucións percibidas, no seu caso, polos membros do consello de administración.

Os membros do Consello de Administración non perciben remuneración algunha por ningún concepto.

A sociedade ten contratado un seguro de accidentes colectivos para os membros do Consello de Administración ao longo da tempada, sendo o importe total das garantías contratadas tanto en caso de morte como de invalidez absoluta por importe de 100.000 euros por asegurado.

Ademais, a sociedade ten contratada unha póliza que cobre a responsabilidade civil de Administradores e Altos Cargos, sendo o límite por anualidade do seguro de 6.000.000 euros (anteriormente o limite era de 3.000.000euros).

O importe de ambas as primas de seguros non é significativo.


59

Publícanse as retribucións percibidas polos membros da alta dirección ou máximos responsables executivos no club, así como os gastos de representación (individuais ou a nivel global) efectuados polos mesmos.

Todo o relativo ás retribucións percibidas polos membros da alta dirección ou máximos responsables executivos no club facilítase no punto 4.1 do Estado de Información Non Financeira.

Información económica e presupuestaría

60

Publícase os orzamentos e demais documentación requirida nas normas orzamentarias (segundo o modelo normalizado aprobado pola liga. Art 12 Regulamento Laliga).

O orzamento formulado polo Consello de Administración da sociedade é negativo, derivado da situación financeira pola que atravesa boa parte do sector como consecuencia do impacto da pandemia, tanto a nivel económico como social.

 

Presupuesto Temporada 2022/2023.

61

Publícanse as contas anuais individuais e no seu caso, consolidadas, do club (art 12 Regulamento Laliga, segundo art 13).

A sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D., é a sociedade dominante dun grupo de sociedades formado por:
 • As sociedades participadas Afouteza e Corazón, S.L.U. e Galicia Sport 360, S.L.U. que non realizan actividades de ámbito deportivo, e
 • A entidade de propósito especial Fundación Celta de Vigo, cuxa actividade principal actividade é a promoción do deporte basee desde as categorías inferiores de RC Celta.

A sociedade atópase dispensada da obriga de consolidar por participar exclusivamente en sociedades dependentes que non posúen un interese significativo, individual e en conxunto, para a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados das sociedades do grupo.

 

Os membros do Consello de Administración da sociedade deciden formular, a partir da tempada 2019/2020 contas anuais consolidadas, incluíndo dentro do perímetro da consolidación a Afouteza e Corazón, S.L.U. e á Fundación Celta de Vigo.

 

Contas anuais do RCCelta a 30 de xuño de 2022

Contas anuais consolidadas Grupo RCCelta a 30 de xuño de 2022


62

Publícanse os informes externos de auditoria sobre as contas do club

Os Informes independentes de auditoria das contas anuais ao 30 de xuño de 2022, tanto da sociedade coma do Grupo RCCelta adxuntanse no punto anterior xunto coas correspondientes contas anuais e os informes de xestión.

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Quenes somos

O Grupo RC Celta caracterízase por a especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia…
Coñece o Grupo RC Celta

Certificacións

No Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…

 

Ver Certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma de a excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto nosa boa xestión.
Ver Recoñecementos